Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между  presizakosa.com (наричан по-долу „доставчик”) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн presizakosa.com (наричан за краткост сайт/уебсайт). Тези условия обвързват всички потребители.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уебсайтът  presizakosa.com е интернет магазин,  и на него се предлагат продукти, които фирмата разпространява. Уебсайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта, респективно електронния магазин. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. presizakosa.com си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване. Всички стоки, предлагани в електронния сайт, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

На сайта доставчикът публикува информация относно:

а. описание на основните характеристики и по възможност изображение на всяка стока, съгласно посочената от вносителя информация;

б. продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на куриерските или транспортни разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

в.минималните количества и изискванията за кратност на количествата за стоките, за които такива са приложими; 

г.информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

д. правото на потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от  Закона за защита на потребителите;

е. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

ж. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на потребителя преди закупуването на стоката от потребителя.

ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти, описания или изображения на стоки. Офертите съдържат кратко или детайлно описание на продукта, името на вносителя, снимка (когато е възможно) и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.

presizakosa.com непоема разходите за застраховка на пратките, както и разходите и таксите по наложения платеж.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в presizakosa.com стоки, потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма. Регистрацията е безплатна. Регистрацията има силата на договор за предоставяне на услуга presizakosa.com, с произтичащите от това права и задължения. С акта на регистрацията си потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез presizakosa.com. При извършване на регистрация и/или поръчка потребителят посочва основните данни съобразно дадените в уебсайта опции, като следните данни са задължителни: име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва.presizakosa.com със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.Можете да направите вашата поръчка и като гост.Тогава не е необходимо да се регистрирате. В този случай обаче няма да имате възможност да преглеждате Вашите предишни поръчки..

Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи:

1. регистрация в presizakosa.com

2.поръчка като гост

3.   добавяне на продукт/и в кошницата

4. указване на адрес за доставка

5. изпращане на поръчката до доставчика/доставчиците на избраните продукти

Статута на поръчката на този етап е: "Обработва се"

5. обработване и потвърждаване на наличностите по поръчката от вносителя на стоките за страната

Статута на поръчката се променя на: "Очаква Вашето потвърждение"

6. изпращане на потвърдената поръчка до потребителя по и-мейл с опция за напомнящ SMS или телефонно обаждане

Статута на поръчката на този етап е: "Очаква Вашето потвърждение"

7. препотвърждаване на поръчката от клиента   

Статута на поръчката се променя на: "в процес на доставка"

9. доставка на поръчката с куриерска фирма

Пратката е съпътствана от Фактура (ако сте посочили данни за фактура) Статута на поръчката се променя на: "доставена"

Преминаването през различните етапи на изпълнението на поръчката се отразяват в Статус на поръчката като потребителят може по всяко време да получи актуална информация за прогреса на обработването и изпълнението на поръчката като влезе в своя аккаунт от меню "Моите Поръчки".  Ето възможните варианти за статус на поръчката:

  • обработва се
  • очаква Вашето потвърждение
  • в процес на доставка
  • доставена

Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея и след като представител на presizakosa.com се свърже с него по телефон, SMS или e-mail. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път, SMS или e-mail удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и presizakosa.com, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката на стоките се извършва посредством куриерска фирма, която е логистичен партньор на presizakosa.com

Потребителят се задължава лично да заплати наложеният платеж и приеме поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в ДЕПО наpresizakosa.com. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. При предаване на стоката потребителят или третото лице - представител на потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Цената по предходния член и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.  Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от потребителя адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта в "Условия на Доставка".

В случай, че потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането; в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена; г) не е спазен срока на доставка.  За точки а)  и б) се попълва констативен протокол в присъствието на куриера в 3 еднообразни екземпляра.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55,ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като, ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта (при наличие на такава) или относимите законови разпоредби. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.  Стоките се връщат до ДЕПО на presizakosa.com във вид годен за употреба и с ненарушен търговски вид и опаковка като разходите за доставка с куриерската фирма при връщане на стоката са за сметка на потребителя.

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Доставчикът се задължава да прехвърли на потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Доставчикът има право:

а. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

б. да изпраща до потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;

в. да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като доставчикът ще използва същата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. 

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си като изпрати искане до myobiavi@abv.bg.В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.  Ако не съществуват подадени заявки, данните са заличават в срок до 7 работни дни от постъпилото искане. 

Доставчикът:

а. полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

б. не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

в. не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

г. доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества като това не освобождава доставчиците на presizakosa.com от същата тази отговорност;  Вносителите на стоките за страната гарантират съответствието на стоката със законодателството в Република България и всички нормативни актове, които регулират продажбата на стоки от този тип.

д. не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

е. доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

ж. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва магазина.

Потребителят се задължава:

а. да посочи точен и валиден мобилен телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

б. да плати цената на заявената от него стока;

в. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на доставчика;

г. да получи стоката;

д. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

е. да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

ж. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Изход”;

з. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Потребителят има право на:

а. достъп в режим онлайн до доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

б. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

Обади се